اختلالات کودکان

اختلالات کودکان

7

 1. اضطراب جدایی
 2. اضطراب فراگیر در کودکان
 3. اختلال وسواس جبری در کودکان
 4. اختلال استرس پس از سانحه در کودکان
 5. اختلال نقص توجه _بیش فعالی
 6. اختلال نافرمانی مقابله ای
 7. اختلال سلوک
 8. اختلال ارتباط اجتماعی
 9. اوتیسم یا طیف در خودماندگی
 10. تاخیر رشدی کلی
 11. کم توانی ذهنی
 12. اختلال هماهنگی رشدی
 13. اختلال یادگیری
 14. لکنت زبان
 15. لالی انتخابی
 16. اختلال زبان
 17. اختلال صدای گفتار
 18. بی اختیاری ادرار
 19. بی اختیاری مدفوع
 20. افسردگی نوجوانی
 21. سندروم توره
 22. دلبستگی واکنشی