اختلالات خوردن

اختلالات خوردن

4

  1. اختلال چاقی
  2. اختلال پرخوری
  3. بی اشتهایی عصبی
  4. پرخوری عصبی یا بولیمیا