اختلالات اضطرابی

اختلالات اضطرابی

2

  1. حمله پانیک و اختلال پانیک
  2. بازار هراسی
  3. اضطراب فراگیر
  4. اختلال وسواس جبری
  5. وسواس کندن مو
  6. اضطراب اجتماعی
  7. اضطراب امتحان
  8. اختلال استرس پس از سانحه
  9. هراس اختصاصی
  10. اختلال وسواس کندن پوست