اختلالات خلقی

اختلالات خلقی

1

  1. اختلال افسردگی اساسی
  2. اختلال افسردگی پایدار
  3. اختلال افسردگی فصلی
  4. افسردگی پس از زایمان
  5. افسردگی ناشی از مصرف مواد
  6. افسردگی ناشی از بیمار ی های طبی
  7. اختلال دوقطبی
  8. اختلال خلق نامنظم مخرب