سولماز اقبال کرد بچه

بازی درمان گر

سولماز اقبال

 

کارشناسی روانشناسی

دانشجوی ارشد مشاوره خانواده

بازی درمانگر

سابقه 14 سال کار در زمینه بازی درمانی کودک

سابقه همکاری 6 ساله با کلینیک آتیه درخشان ذهن

درمانگر برتر سال 1395 و 1396 در گروه آتیه

کودک در همایش بین المللی دانشگاه شهید بهشتی  cbt شرکت در کارگاه های نوروفیدبک و کارگاه

کارگاه بازی درمانی در زمینه کودکان اضطرابی، وسواسی، اختلالات خلقی، بیش فعالی، اتیسم، اختلالات یادگیری