فرزانه محمدی

روانکاو

فرزانه محمدی

 

دانش آموخته دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

درمانگر تحلیلی

مدرس دانشگاه

مدرس کارگاه های مهارت های زندگی

روانشناس بالینی مراکز مشاوره دانشگاهی، از سال 90 تاکنون

مدیر نمونه شعبات مرکز مشاوره دانشگاه تهران، اسفند 92 و اسفند 94