آذین سلامتی امین جان

کار درمانگر

آذین سلامتی

 

کارشناس ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کار درمانگر و بازی درمانگر

 

9 سال سابقه کار

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

درمانگر برتر سال 1395 گروه آتیه

مترجم کتتاب کودک فعال، مغز سالم