مهسا نظریان سامانی

گفتاردرمان گر

مهسا نظریان سامانی

 

کارشناس گفتار درمانی

آسیب شناس گفتار،زبان، اختلالات ارتباطی

10 سال سابقه بالینی در شناسایی،ارزیابی و درمان اختلالات زبانی گفتاری و ارتباطی کودکان و بزرگسالان ،درمان تخصصی لکنت کودکان و بزرگسالان

ترجمه و تالیف کتاب با عنوان :خانواده و کودک دارای نیاز خاص از دیدگاه سیستمی

همکاری و فعالیت در تیم شکاف کام و لب در استان اصفهان

مشارکت و همکاری در تاسیس تیم لکنت ایران

فعالیت در حوزه خانواده های دارای کودک با نیاز خاص در سالهای اخیر

برگزارکننده کارگاههای متعدد مشاوره و آسیب شناسی و درمان کودکان و بزرگسالان در طی فعالیتهای بالینی در استان اصفهان

فعالیت بالینی در حیطه بلع کودکان