فاطمه خزایی

روانکاو

 

فاطمه خزایی

 

 رشته روانشناسی دانشگاه تربیت مدرسPHD دانشجوی سال آخر

روان درمانگر تحلیلی

طی کردن دوره های شناخت درمانی بزرگسال و کودک

طی کردن دوره روانکاوی در موسسه هم آوا

سابقه کار درمان کودک از سال 1392

سابقه کار درمان بزرگسال

درمانگر مرکز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس

همکاری با کلینیک اعصاب و روان کسری