پروانه حدادی

TDCS

پروانه حدادی

 

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه فردوسی

7 سال سابقه تاسیس و مدیریت کلینیک

تحول و تکامل مرکز آتیه درخشان ذهن

1 سال سابقه مدیریت بخش درمانهای تکنولوژیک و غیرتکنولوژیک در کلینیک آگاهانه

موسس و مسئول فنی کلینیک "روانشناختی بالنده"

در کودکان و بزرگسالان  )TDCS12 سال سابقه درمانهای تکنولوژیک (نوروفیدبک،بیوفیدبک،

6 سال سابقه ارزیاب کمیسیون تشخیصی کودک و بزرگسالان در مرکز آتیه درخشان ذهن

7 سال سابقه ارزیابی تشخیصی و پایش درمان کودکان مبتلا به کم توانی ذهنی، تاخیر رشدی و اتیسم در مرکز آتیه درخشان ذهن

)TDCS مدرس دوره های آموزشی مداخلات تکنولوژیک (نوروفیدبک،

ترجمه 3 جلد کتاب و 13 عنوان مقاله داخلی و خارجی