زهره ناجیانی

روان سنج

زهره ناجیانی

کارشناسی ارشد رشته روان سنجی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

آزمونگر بخش روانسنجی گروه آتیه درخشان ذهن

آزمونگر و ارزیاب آموزش و پرورش منطقه 10 تهران

 

روانشناس مرکزهای در حال حاضر:

. پویش

. اردیبهشت

. هماهنگ

. مهر نرگس

. آپادانا

. کوثر النبی

. مهر

. مفید

. حس خوب

. آرامش روان

. کسری

. مهد کودک روشان

 

1394-1395 انجام فعالیت های پژوهشی و آماری

1396-1396 انجام فعالیت پژوهشی با مرکز مشاوره دانشگاه تهران

1396-1397 انجام طرح سیمای زندگی جامع با مرکز مشاوره دانشگاه تهران

1397 انجام طرح غربالگری مدارس علامه حلی 1

1397 انجام طرح غربالگری و تشخص اخلالات کودکان مهدکودک روشان

 

طرح های پژوهشی

1.زهره ناجیانی، کامبیز، کامکاری، هنجاریابی آزمون و کسلر چهارم  (تکمیل یافته). مدارس 1391.

2. زهره ناجیانی ، کامبیز، کامکاری، هنجاریابی آزمون وودکاک جانسون (نسخه شناختی). مدارس 1393

انتشارات : مقاله

1.Najiani,zohreh;rostami,reza. Psychometric properties of continuous performance test in children with attention- deficit hyperactivity disorder (ADHD) (journal of management and social studies,2016).

2. مقایسه تحمل پریشانی ، سبک های دفاعی ، پایبندی مذهبی در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی .

 

تدریس

1394 آزمون استنفورد بینه. گروه آتیه درخشان، آزمون استنفورد میلون. مرکز مفید

1393 آزمون وکسلر چهارم تکمیل یافته. مرکز خدمات روانشناسی مهر. مرکز خدمات روانشناسی آپادانا

بندر گشتالت، .. HAMILTON,WICS 4, MCMI, ASBA ,IVA , 1397 آزمون استنفورد بینه